گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

حذفیات بعلت عدم رعایت پیشنیاز(کاردانی ناپیوسته برق - تولید)
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٤
 

دانشجویان زیر به علت عدم رعایت پیشنیاز و همنیاز به گروه مراجعه نمایند.

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

9111146079

مائده شاه حمزه ای

9111146065

زهرا ریاضی دوست

9111146133

امیر مداحی

9111146139

فرشته مهدی زاده

9111146068

زهرا زینالی قلعه

9111146128

زینب محمدی

9111146046

علیرضا خانکی

9111146073

محمد سلیمی

9111146117

مصطفی کریم آبادی

9111146020

محسن بیانلو