گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

لیست دروس حذف شده به دلیل نداشتن حد نصاب
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٥
 

نام و
  کد درس

گروه
  وبرنامه هفتگی

نام
  استاد

کاربرد ابزار دقیق

(21027)

گروه 211

چ 14:40-13:10

 آقای ابقایی نیا

کارگاه PLC

(21026)

گروه 211

ش 18:45-16:30

آقای جاویدی

مبانی سیستمهای قدرت

(29024)

گروه 290

د 12:00 -10:30

آقای جاویدی

کارگاه سیم پیچی 2

(29029)

گروه 292و293

پ 16:15 -14:00

پ 18:45-16:30

آقای فوزی

آز هیدرولیک

(29010)

گروه 292

پ 18:45 -16:30

آقای درکاله

کارگاه عمومی

(1023)

گروه 4

د 16:15 -14:00

آقای احمدوند

کارگاه عمومی

(36026)

گروه 460

ی 16:15 -14:00

آقای احمدوند

آشنایی با کامپیوتر

(36022)

گروه 460

د 13:00 -11:30

آقای منزوی

آز الکترونیک کاربردی

(36031)

گروه 461

پ 18:45 -16:30

خانم مقری

سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS)

(17030)

گروه 170

پ 15:30 -14:00

آقای منزوی

الکترومغناطیس و امواج

(17033)

گروه 170

ش 11:59 -9:44

آقای اکبریان

زبان تخصصی

(30029)

گروه 300

پ 18:00 -16:30

آقای منزوی