گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

ساعت دفاع استاد مهیا احمدی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٤
 
استاد
  راهنما
دانشجو استاد داور روز ارائه تاریخ ارائه ساعت ارائه مکان ارائه
  مجید
  رجبی 
روزبهانی یکشنبه 93.05.05 12:45 201
  مهدی اشتری
  ماهینی 
روزبهانی یکشنبه 93.05.05 13 201
مهیا احمدی رضا
  لطفی 
روزبهانی یکشنبه 93.05.05 13 201
  حمید روحی روزبهانی یکشنبه 93.05.05 13 201
  فرزانه با
  صفا
روزبهانی یکشنبه 93.05.05 13 201
  معصومه
  حیدری
روزبهانی یکشنبه 93.05.05 14 201
  آرش جلالی – علی
  باقری چهارده
روزبهانی یکشنبه 93.05.05 14 201
  شکیبا نوروزی  روزبهانی یکشنبه 93.05.12 12:30 201
  مونا ابراهیمی پور روزبهانی یکشنبه 93.05.12 13 201
  حسین مجیدی روزبهانی یکشنبه 93.05.12 13 201
  اعظم سلطانیان روزبهانی یکشنبه 93.05.12 13 201
  حمید
  میرشریفی
روزبهانی یکشنبه 93.05.12 14 201