گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

دروس حذف شده بعلت عدم رعایت پیشنیاز و همنیاز
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٧
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام درس حذف شده

علت حذف

پیشنیاز

علت حذف

هم نیاز

1

عباس انصاری جوبنی

8911143025

سیستمهای مخابراتی

آز-سیستمهای مخابراتی

مبانی مخابرات

 

2

محمد ایرانی

8911143027

سیستمهای مخابراتی

مبانی مخابرات

 

3

مهسا سعدالدین

8911143109

تحلیل مدارهای الکترونیکی

تحلیل مدار الکتریکی

 

4

فاطمه صادقیان

8911143132

تحلیل مدارهای الکترونیکی

تحلیل مدار الکتریکی

 

5

مهتاب فضلعلی

8911143156

تحلیل مدارهای الکترونیکی

کارگاه الکترونیک

تحلیل مدار الکتریکی

 

6

شهاب الدین گیلانی

8911143169

سیستمهای مخابراتی

ماشین های الکتریکی

کارگاه ماشین های الکتریکی

فیزیک الکتریسیته

مبانی مخابرات

 

7

رضا مصدقی

8911143185

سیستمهای مخابراتی

آز-سیستمهای مخابراتی

مبانی مخابرات

 

8

امین مهدوی لو

8911143191

ماشین های الکتریکی

کارگاه ماشین های الکتریکی

فیزیک الکتریسیته

 

 

9

کامران نظری

8911143204

سیستمهای مخابراتی

آز-سیستمهای مخابراتی

مبانی مخابرات

 

10

سعید ارکان

8911143010

کارگاه ماشین های الکتریکی

ماشین های الکتریکی

 

11

میثم اسدی کرمجوان

8911143012

کارگاه الکترونیک

تحلیل مدارهای الکترونیکی

 

12

محمد باقری

8911143030

ماشین های الکتریکی  کارگاه ماشین های الکتریکی

فیزیک الکتریسیته

 

تحلیل مدار الکتریکی

 

 

13

میلاد پازوکی

8911143041

کاربرد ابزار دقیق

 

میکرو پروسسور

14

محمد سبحان حاتمی

8911143056

کارگاه ماشین های الکتریکی

کاربرد ابزار دقیق

ماشین های الکتریکی

 

میکرو پروسسور

15

فاطمه خدابنده لو

8911143067

ماشین های الکتریکی

کارگاه ماشین های الکتریکی

 

تحلیل مدار الکتریکی

 

16

سهیل خدایی

8911143069

ماشین های الکتریکی

کارگاه ماشین های الکتریکی

 

تحلیل مدار الکتریکی

 

17

آرش داود ابادی

8911143074

کارگاه ماشین های الکتریکی

سیستمهای مخابراتی

آز-سیستمهای مخابراتی

ماشین های الکتریکی  مبانی مخابرات

 

18

علیرضا رحمانی

8911143081

کاربرد ابزار دقیق

 

میکرو پروسسور

19

سید حیدر ساداتی

8911143102

کارگاه الکترونیک

تحلیل مدارهای الکترونیکی

 

20

سجاد سعادت نژاد

8911143108

کاربرد ابزار دقیق

 

میکرو پروسسور

21

کاظم سوری

8911143115

ماشین های الکتریکی

کارگاه ماشین های الکتریکی

فیزیک الکتریسیته

 

 

22

منصور شیخ لواسانی

8911143127

کارگاه الکترونیک

تحلیل مدارهای الکترونیکی

 

 

23

مجتبی عبدی

8911143141

ماشین های الکتریکی

کارگاه ماشین های الکتریکی کاربرد ابزار دقیق

تحلیل مدار الکتریکی

میکرو پروسسور

 

24

مرتضی علی بخشی

8911143145

سیستمهای مخابراتی

مبانی مخابرات

 

 

25

پیمان فضلعلی سرکانی

8911143157

ماشین های الکتریکی

فیزیک الکتریسیته

 

تحلیل مدار الکتریکی

26

میلاد گرگی

8911143167

ماشین های الکتریکی

کارگاه ماشین های الکتریکی کاربرد ابزار دقیق

فیزیک الکتریسیته

 

میکرو پروسسور

 

 

27

محمد رضا محمدی

8911143178

کاربرد ابزار دقیق

 

میکرو پروسسور

28

مصطفی مهدویان

8911143192

ماشین های الکتریکی

کارگاه ماشین های الکتریکی کاربرد ابزار دقیق     

 میکرو پروسسور

ریاضی کاربردی

فیزیک الکتریسیته ریاضی عمومی     اصول مدارهای دیجیتال

 

 

29

محمد علی اشجاری

8911143015

ماشین های الکتریکی

کارگاه ماشین های الکتریکی

فیزیک الکتریسیته

 

تحلیل مدار الکتریکی

 

30

محمد رضا نجاری

8911143200

کارگاه الکترونیک

ریاضی کاربردی

تحلیل مدارهای الکترونیکی

ریاضی عمومی

 

 

31

مهدی یونسی سینکی

8911143220

ماشین های الکتریکی

کارگاه ماشین های الکتریکی

فیزیک الکتریسیته

 

 

 

 

 

 

 

32

لیلا حیدری

8911142034

تجزیه و تحلیل سیستم ها 

ریاضی مهندسی   

 

 

33

مهران مهدوی

8921142137

کارگاه ساختار کامپیوتر  مخابرات دیجیتال        سیستم های مخابراتی نوری

ساختار کامپیوتر    فیزیک موج

تجزیه و تحلیل سیستمها

34

اشکان اشکانی نژاد

8911142007

کارگاه ساختار کامپیوتر

ساختار کامپیوتر

 

35

سیاوش ثبوتی

8911142025

مخابرات دیجیتال

 

تجزیه و تحلیل سیستمها

36

حمید مومنی

8911142092

کارگاه طراحی صفحات وب             مخابرات دیجیتال

 

سیستم های مخابراتی نوری

فیزیک موج

 

پایگاه داده ها و سیستم اطلاعاتی

 

تجزیه و تحلیل سیستمها

 

 

37

سوفیا جوادی

8911142030

مخابرات دیجیتال

 

 

تجزیه و تحلیل سیستمها

38

رضا طیبی

8911142060

سیستم های مخابراتی نوری

فیزیک موج

 

 

39

سید مسعود علی حسینی

8911142069

تجزیه و تحلیل سیستمها    مخابرات دیجیتال

ریاضی مهندسی

تجزیه و تحلیل سیستمها

40

سعید کلاته

8911142079

سیستم های مخابراتی نوری

فیزیک موج

 

41

محمد نو ظهوری

8911142095

کارگاه طراحی صفحات وب

برنامه سازی پیشرفته

 

42

زهرا دهقانی

8911142130

تجزیه و تحلیل سیستمها    مخابرات دیجیتال

ریاضی مهندسی

تجزیه و تحلیل سیستمها

43

شقایق همتی

8921142136

کارگاه ساختار کامپیوتر  اقتصاد در مهندسیICT

 احتمالات درICT

ساختار کامپیوتر  احتمالات درICT   

 ریاضی کاربردی

 

44

احمد علقلی زاده

8811141101

آزمایشگاه مدار الکتریکی  آزمایشگاه میکرو کامپیوتر  انتقال وارتباط داده     

مباحث ویژه

مدار الکتریکی   

  اصول میکرو

اصول مخابرات دیجیتال

45

علی دباغان

8811141059

انتقال وارتباط داده

 

اصول مخابرات دیجیتال

46

هنگامه شیر کوند

8711141189

مدار منطقی          

   اصول مخابرات آنالوک

مدار الکتریکی

 

 

 

47

رویا فخرالدینی

8811141114

کارگاه شبکه          

  اصول میکرو کامپیوتر        آزمایشگاه میکرو کامپیوتر

مدار منطقی

 

48

سالار جعفر طجری

8911141046

مدار منطقی        

     اصول مخابرات آنالوک     الکترونیک کاربردی

مدار الکتریکی

 

49

حسن محمد خانی

8911141135

مدار منطقی         

    اصول مخابرات آنالوک     الکترونیک کاربردی   

 دستگاه های اندازه گیری

مدار الکتریکی     

 فیزیک الکتریسیته

 

50

سهیل محمدی ششکل

8911141163

مدار منطقی          

  اصول مخابرات آنالوک     الکترونیک کاربردی

مدار الکتریکی

 

51

محمد امین  وقایی

8911141159

الکترونیک کاربردی 

  دستگاه های اندازه گیری

مدار الکتریکی  

    فیزیک الکتریسیته