دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می

شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل 9111142010 ICT 10 56 9111142044 ICT 13 41 9111142101 ICT 13 45 9121142002 ICT 13 38 9121142012 ICT 13 49 9121142020 ICT 13 32 9211142026 ICT 13 33 9211142047 ICT 10 14

/ 0 نظر / 12 بازدید