تاریخ دفاع پروژه مربوط به ترم تابستان

استاد دانشجو استاد داور تاریخ ساعت استاد مهیا احمدی میثم عایدی دهقانی خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15 صادقی زاده خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15 مهدی رحیمی پور خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15 علیرضا احدزاده خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15 فرزانه اکبری خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15 استاد مومنی میثم میرزایی آقای عبدوس پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30 حسین دانشور آقای عبدوس پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30 وجییه سادات جلالی آقای عبدوس پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30 استاد روزبهانی مجید جاپانی خانم زرین کمر سه شنبه 93/07/15 13:30-15 محمد معظمی  خانم زرین کمر سه شنبه 93/07/15 13:30-15 محمدرضا مالکی خانم زرین کمر سه شنبه 93/07/15 13:30-15 استاد عبدوس احمد افشاری آقای مومنی پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30 زهرا سادات یاسینی آقای مومنی پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30

/ 0 نظر / 12 بازدید