کارگاه MIS استاد منزوی ، تاریخ ارائه

دانشجویان :

ایمانی - عبدی - عیوض زاده : 03/08/93

جاپانی - حسنی - رستمی : 29/09/93

حاتمی - نبی قنبری - آقایی: 24/08/93

خراسانی - رحیمی : 08/09/93

خانم رسولی - خانم محمدی - نجفی خواه : 17/08/93

شیخوان - فرحناک : 15/09/93

عبداله زاده - یار محمدی - محمود پور : 10/08/93

خسروی - عبدالهی : 22/09/93

ساداتی - کاظمی : 01/09/93

در ضمن ، گروهی که در زمان خودش ارائه ندهد ، نمره ی پایان ترم ندارد .

/ 0 نظر / 13 بازدید