دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می

شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل 9011143034 الکترونیک-الکترونیک عمومی 7 50 9111143121 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 30 9211143006 الکترونیک-الکترونیک عمومی 12 5 9211143030 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 2 9211143031 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 26 9211143046 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 13 9211143062 الکترونیک-الکترونیک عمومی 12 17 9221143003 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 20 9221143004 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 9 92291610 الکترونیک-الکترونیک عمومی 4 0 93193102 الکترونیک-الکترونیک عمومی 8 0 93193103 الکترونیک-الکترونیک عمومی 11 0 9211140005 کاردانی ناپیوسته برق-الکترونیک 13 26 9311140009 کاردانی ناپیوسته برق-الکترونیک 2 0

/ 0 نظر / 11 بازدید