دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می

شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل 9211148089 مهندسی برق 13 22 9221148027 مهندسی برق 10 17 92391883 مهندسی برق 9 5

/ 0 نظر / 11 بازدید