دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می

شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل 9011145005 مهندسی تکنولوژی الکترونیک 12 68 9111145004 مهندسی تکنولوژی الکترونیک 5 74 9111145010 مهندسی تکنولوژی الکترونیک 9 56

/ 0 نظر / 13 بازدید