تاریخ امتحان آزمایشگاه ها

آز ماشین 2 : استاد جاویدی : 15/09/93

آز رله : استاد یاسری : 15/09/93

آز میکرو : استاد خانبانزاده : 15/09/93

آز الکترونیک صنعتی : استاد جلیلی 16/09/93 و 23/09/93

آز ماشین الکتریکی : استاد مومنی : 17/09/93

کارگاه ترانس : استاد نوروزی : 24/09/93

کارگاه عایق های فشار قوی : استاد یاسری : 25/09/93

کارگاه مدار فرمان : استاد یاسری : 27/09/93

آز کنترل صنعتی : استاد پایدار : 27/09/93

آز واسط : استاد خانبانزاده: 18/09/93

کارگاه مخابرات  دیجیتال : گروه 1 و 2 : کد 170 : 24/09/93

کارگاه مخابرات نوری : استاد میراخورلی : گروه 1 و 2 : کد 170 : 26/09/93

کارگاه مخابرات دیجیتال : استاد میراخورلی : کد 171 : 19/09/93

کارگاه مخابرات نوری : استاد میراخورلی : کد 171 : 26/09/93

آز مدار : استاد سلیمی : 19/09/93  ساعت 9:00

آز اصول میکرو :  استاد سلیمی : 26/09/93 ساعت 9:00

/ 0 نظر / 17 بازدید