اسامی نفرات اول تا سوم هر رشته

نفرسوم

(5% شهریه ثابت)

نفر دوم

(10% شهریه ثابت)

نفر اول

(15% شهریه ثابت)

رشته - ورودی

9111146004

اردستانی رستمی-عبدالله

18.36

9111146113

قل قیصری گرجائی-حمید

18.39

9111146119

کریمی-زهرا

18.93

(1146)کاردانی ناپیوسته برق قدرت تولید-ورودی91

9211146003

البرزی-محمد

14.39

9211146017

عفت پرست خشکنودهانی-امیرمحمد

15.43

9211146007

داوردوست قریه حسن-محمد

15.63

(1146)کاردانی ناپیوسته برق قدرت تولید-ورودی92

9211148042

صادقی-علیرضا

17.35

9211148029

ربیع زاده-محمدحسین

17.5

9211148012

اوژن-مهرناز

19.75

(1148)ترمیک مهندسی برق

ورودی 92

9111141006

حمامیان-مهدیه

16.51

9111141017

عابدی-حسین

16.53

9111141022

علیاری ذاکرکندی-هاشم

16.67

(1141)کاردانی مخابرات – ارتباط داده

ورودی 91

9111143101

کنبری شندی-میلاد

15.23

9111143043

خانکی-حانیه

15.39

9111143038

حبیب پور-محمد

16.74

(1143)کاردانی پیوسته – الکترونیک عمومی

ورودی 91

9211143051

عزتی رزین-مهدی

14.03

9221143003

صابر-محمدامین

14.63

9211143042

شهبازبند-جواد

15

(1143)کاردانی پیوسته – الکترونیک عمومی

ورودی 92

9111142045

رضازاده-بهار

17.56

9111142047

رنجبر-سعیداله

17.65

9111142030

خانی-سمیرا

17.72

کارشناسی ناپیوسته ی مخابرات ICT

ورودی 91

9211142014

بشیری گودرزی-امیرحسین

17.35

9211142015

بوریایی-سحر

18.27

9211142038

صفری-زهرا

18.31

کارشناسی ناپیوسته ی مخابرات ICT

ورودی (1142)92

9111144067

شیرمحمدی زاغه-عباس

17.92

9111144097

کربلایی محمدی-سعید

18.33

9111144037

خلیل نژاد-متین

18.57

برق صنعتی   کاردانی

ورودی 91

9211144186

میرباقری مرویلی-محمد

14.29

9211144071

رحیمی-رضا

14.61

9211144074

رستمی-حامد

15.51

برق صنعتی   کاردانی (1144)

ورودی 92

9111145072

شیردل-بهنام

18.57

9111145020

بادلی سرکلاته-حمیدرضا

18.92

9111145051

راشدی-مونا

18.96

(1145)کارشناسی ناپیوسته الکترونیک – ورودی 91

9221145013

شاکری کلشتری-عرفان

17.24

9211145091

عزلت طلب کماچالی-سجاد

17.46

9221145020

مومنه-فاطمه

17.91

(1145)کارشناسی ناپیوسته الکترونیک – ورودی 92

/ 0 نظر / 13 بازدید